Det tidigare beslutet i EU:s ministerråd gällande fiskekvoterna för 2024 var ett nederlag för flera hotade och svaga bestånd av sill, strömming och kanske även för vår vilda Östersjölax. Det finns nämligen en överhängande risk för att det även blir ett fortsatt fiske efter lax i delområde 29N och delområde 30.

I kulisserna pågår just nu, och har pågått, ett politiskt spel med flera särintressen inblandade och beslutet innebär inte att alla delar som ingår i de nya kvoterna, inför nästa år, är klara eller på plats. En fråga som fortfarande är oklar är hur fisket kommer att se ut i det som kallas delområde 29N och 30, vilket ungefär motsvarar sträckan från Ålandshav och upp till gränsen mellan Västernorrland och Västerbotten.

ICES

Det internationella havsforskningsrådet ICES, som står för det vetenskapliga underlaget, hade föreslagit ett totalstopp för allt fiske efter lax i detta område för att bl.a. inte riskera att beskatta Ljungans svaga vildlaxbestånd. Något som EU-kommissionen också föreslagit
men som vi alltså inte vet om det blir så. Via källor så har Stiftelsen för Östersjölaxen fått fram att inblandade i beslutet är den svenska regeringen den finska regeringen och åsikter som representerar Åland. Den här trion vill ha ett fortsatt laxfiske i delområde 29N och 30 och det framgår inte av ministerrådets beslut, av det som lämnats ut från EU håll vad det är som verkligen beslutats. Nu kommer sannolikt ICES att tillfrågas på nytt, med mer specifika frågor om hur ett fortsatt fiske efter lax skulle kunna se ut – det finns risk att det blir ett fortsatt fiske idelområde 29N och 30 under 2024.

Går mot

Det var också den svenska regeringen i samarbete med den finska regeringen som valde att gå mot det föreslagna totalstoppet på fiske efter sill och strömming. Därför kommer det att fortsatt trålas i Östersjön 2024 – trots att det vetenskapliga underlaget entydigt pekar på att det krävs ett totalstopp om vi ska kunna rädda upp sill/strömmings situationen för att inte riskera en total kollaps.

– Det är mycket märkligt att politiker sätter sig över det forskare och vetenskapen säger, konstaterar Thomas Johansson, generalsekreterare i Stiftelsen för Östersjölaxen.

Regeringens ställningstagande i just den frågan ska bland annat ha påverkats av lokala företrädare, lokalpolitiker med kontakter i Regeringskansliet, uppger källor för Stiftelsen.

Kusten

För laxen är det en mycket viktig fråga därför att forskning, bland annat genom genetikstudier från yrkesfiskets fångster, visar att laxen när den vandrar hem mot sina hemälvar i norr och ofta vandrar längs den finska kusten där fisket i det så viktiga delområde 29 N och 30 är omfattande.

Det här innebär att det bedrivs ett så kallat blandbeståndsfiske längs den svenska ochfinska kusten i delområde 29N och 30. Bland de laxar som fångas finns vild lax som tillhör mycket svaga bestånd, lax från Ljungan, Vindelälven och Åbyälven för att nämna några.

– Det är farligt att ta ordet katastrof i sin mun men här är det befogat. Vi har flera mycket svaga bestånd och vi har precis lagt en mycket svag laxsäsong till handlingarna där även starka bestånd som Torneälven rapporterar bara en femtedel så mycket uppvandrande lax som vi sett under några av de senaste åren. Vi har vildlaxälvar där bara en enda lax fångats under hela säsongen så alla tecken tyder på att något allvarligt har hänt. Vi får rapporter från yrkesfiskare som säger att havet är tomt men politikerna tror fortfarande att det går att kompromissa med naturen, säger Thomas Johansson.

Fiskestarten

Av det som framkommit hittills så kommer ICES att få yttra sig på nytt och svara på specifika frågor och det kan befaras att de frågorna ställs enbart i syfte för att kunna runda och kringgå den tidigare rådgivningen och förslaget från EU-kommissionen där det förslogs ett totalstopp för fiske i de båda områdena.

Av handlingar och beslutet så framgår att Finland och Sverige kommer att tillhandahålla ICES och kommissionen den nödvändiga vetenskapliga information och expertis som behövs för sådan rådgivning. En fråga i sammanhanget är om Finland och Sverige i så fall kommer att ta fram underlag från egna experter som går mot ICES rådgivning.

Ändringar

På grundval av detta nya underlag så kan kommissionen lägga fram ett förslag till ändring av förordningen om fiskemöjligheter i Östersjön. Ett förslag som ministrarna redan ska ha diskuterat är om det skulle skydda den vilda laxen om fiskestarten flyttades fram från tidigare 1 maj till den 20 maj i delområde 29N och 30.

Olika bestånd, vilda och odlade laxar vandrar mot sina hemälvar på olika sätt och laxen är inte en homogen art där alla bestånd vandrar och lever på samma sätt. Laxen är extremt väl anpassad för just sin älv.

Ett exempel är det hotade beståndet i Ljungan som anländer sent, ofta inte förrän midsommar vilket gör en framflyttad fiskestart till den 20 maj helt verkningslös. Varenda Ljunganlax riskerar att fångas tillsammans med alla andra vilda laxbestånd från Testeboån i Gävle och upp till
Torneälven i norr.

– Det är som om ministrar och politiker inte förstår allvaret med den beståndssituation och utveckling som våra fiskbestånd nu har. Allt annat än ett totalstopp är verkningslöst. Vi ärnu i det läget att det är bara då vi har en chans för våra bestånd återhämta sig, menar Thomas Johansson.

Det blir alltså ett fortsatt fiske efter strömming och sill 2024 och det finns en överhängande risk att det även blir ett fortsatt fiske efter lax i delområde 29N och 30.