I dag kom glädjebeskedet – styrelsen i Skellefteå Kraft har beslutat att inte ansöka om nytt tillstånd för fortsatt drift av Hednäs kraftstation i Åbyälven. Det innebär högst sannolikt att kraftstationen kommer att rivas. 

– Det är ett mycket välkommet och glädjande besked. Detta medför att Åbyälven, som en av landets endast 16 kvarvarande vildlaxälvar äntligen får helt fria vandringsvägar och laxen får återigen en möjlighet att återetablera sig i älven på ett områdena på över 10 mil älv, säger Thomas Johansson generalsekretare i Stiftelsen för Östersjölaxen. 

Stridsämne   

Hednäs kraftstation har varit ett stridsämne under flera år och i samband med omprövningen av vattenkraftverket så har Skellefteå Krafts styrelse beslutat att inte ansöka om nytt tillstånd för att driva kraftstationen vidare. Hednäs är ett småskaligt kraftverk utan någon reglereffekt. Den huvudsakliga produktionen av el har skett på vår och vid högflöden under sommar och höst. Produktionen under vintern när elbehovet är som störst har varit minimal. Den totala årsproduktionen på ca 9 Gwh kan idag ersättas med endast ett vindkraftverk.

Klokt beslut

– Det är ett klokt beslut som Skellefteå Kraft nu har tagit.  Åbyälven har ett av Östersjöns tre mest hotade vildlaxbestånd tillsammans med Vindelälven och Ljungan. I år lyckades bara 24 laxar ta sig förbi den befintliga fiskvägen som finns vid Hednäs kraftstation. Det betyder att blott 24 laxar ska sköta återetableringen på de drygt 10 milen av Åbyälven uppströms dammen. En älv om nyligen restaurerats och där lek och uppväxtområden för laxen har återskapats. Nu kan lax ta sig upp till lekområdena , fortsätter Thomas Johansson.

Avecklingen av kraftverket i Hednäs kommer därför att få stor betydelse för Åbyälven på sikt:

  I och med beslutet så kommer det enda vandringshindret, Hednäs,  att försvinna vilket ökar möjligheten att rädda laxbeståndet i Åbyälven. Det innebär att laxen kan vandra upp till sina forna lekområden. Nu hoppas vi i Stiftelsen för Östersjölaxen att det här blir en stafettpinne och att fler kraftbolag ser över och omprövar de kraftverk som utgör vandringshinder i andra älvar. Skellefteåkraft får mycket gärna starta en trend och vi hoppas att fler kraftbolag följer efter.

Formella processen

Den formella processen är att Skellefteå Kraft beslutat att inte ansökan om nytt tillstånd vilket betyder att ärendet nu kommer att behandlas av vatten- och miljödomstolen vilket sker efter den 1 februari 2023. Sedan domstolen prövat ansökan så kommer nästa steg, en genomförandeprcoess och efter det så ska det göras en kontroll och uppföljning. 

“Inför den kommande prövningen av Åbyälven har vi beslutat för att ansöka om ett återkallande av tillståndet för Hednäs kraftverk. Detta innebär sannolikt i förlängningen att kraftverket kommer rivas ut.

Vi gör bedömningen, utifrån miljöeffekter, produktionsförmåga och renoveringsbehov, att det inte finns en grund för fortsatt drift av Hednäs kraftverk. De åtgärder som krävs för att möta de moderna miljövillkoren inte är rimliga givet den elsystemsnytta kraftverket har.”

Det skriver Skellefteå Kraft på den egna hemsidan.