Hej på er,

När vi tittar tillbaka på året som nu börja lida mot sitt slut kan vi konstatera att 2021 varit ett bra år för Östersjölaxen. Stiftelsen för Östersjölaxen har aktivt arbetat för att stärka våra vilda bestånd av lax och öring i Östersjöälvarna, och vi har åstadkommit en hel del under året.

 
Fler arrenderade vatten
 
Vi har tillsammans med älvarnas förvaltningsorganisationer ökat antalet arrenden i anslutning till vildlaxälvarna och känsliga kustområden. Vi arrenderar nu totalt 110 vattenområden. Detta är en ökning mot i fjol med 14% då vi hade arrenden på 96 vatten.
 
Färre laxfällor
 
Antalet laxfällor längs hela den svenska Östersjökusten fortsätter att minska. Säsongen 2021 fiskade 281 fällor registrerade på yrkesfiskare längs den svenska Östersjökusten. En minskning mot de 300 fällor som fiskade år 2020. Vi har även tillsammans med Ljungans FvO gjort ett avtal med en yrkesfiskare som fiskade i Ljungans mynningsområde och löst in tre fällor som fiskade här på Ljungans känsliga vildlaxbestånd.
 
Ny prövning av vattenkraften
 
År 2020 kom ett regeringsbeslut om att tillstånden för alla vattenkraftverk skall omprövas och nu ska värdet av elproduktion ställas mot moderna miljökrav. Det här är en av våra allra viktigaste frågor då vattenkraften har så stor påverkan på många av våra bestånd. Vi sitter med i de pågående samråden i de lax och öringförande älvarna och dess biflöden.
 
Skellefteå Kraft gick i höst ut med information om att de gör bedömningen att Fredriksfors, Sågfors och Bruksfors vattenkraftverk inte är lönsamma när elproduktion ställs mot miljön.
 
Detta är ett fantastiskt besked! De tre nedersta kraftverken kommer att rivas bort i Rickleån! Laxuppvandringen i år förbi Fredriksfors kraftstation var bara 19 laxar. En stor applåd för Skellefteå Krafts analys och ansökan om att få riva dessa kraftverk och dammar.
 
En ny strategi för fisket.
 
I snart två år har arbetet med att ta fram en ny strategi för svenskt fiske- och vattenbruk för åren 2021 till 2026 pågått.
 
Arbetet har letts av Jordbruksverket och Havs- och vattenmyndigheten och vi har ingått i arbetsgruppen tillsammans med forskning, lärosäten och övriga intressenter som på ett eller annat sätt nyttjar eller påverkar resursen fisk i Sverige. Vi har under våren aktivt deltagit i arbetat med specifika åtgärdsförslag som på olika sätt ska förbättra beståndssituationen och ge en bättre fördelning av hur våra fiskbestånd ska nyttjas. Vi har suttit med i de sektorspecifika arbetsgrupperna för både fritidsfisket och fisketurismen samt för yrkesfisket.
 
Strategin och de sektorspecifika åtgärdsplanerna har godkänts av myndigheternas Generaldirektörer och skickades den 31 maj in till Regeringskansliet. Strategin visar en gemensam väg framåt för en hållbar utveckling av de olika näringarna och kommer att vara styrande för Havs- och vattenmyndighetens och Jordbruksverkets arbete med förvaltning och främjande.
 
Här har ni en länk till Strategin och Åtgärdsprogrammet:
https://www.havochvatten.se/arkiv/aktuellt/2021-06-01-gemensam-strategi-visar-vagen-framat-for-svenskt-fiske-och-vattenbruk.html
 
En stor seger för laxen.
 
Vår absolut främsta uppgift är att påverka våra beslutsfattare mot en mer ekosystembaserad och beståndsspecifik förvaltning som sätter våra enskilda bestånd i fokus. En stor seger för laxen var nu i oktober då EU:s ministerråd enades om 2022 års förvaltning och kvoter. Det är en seger för alla de som arbetat för att begränsa fisket efter vild lax i Östersjön. Yrkesfiske till havs kommer att starkt begränsas i den södra delen av Östersjön (laxens uppväxtområden) endast kustfiske kommer att vara tillåtet längs den svenska och den finska Östersjökusten
 
Begränsningar av fisket gäller från norr om Stockholm (59°30’N) och från 1 maj till den 31 augusti. Kvoten för fångad lax skärs ned med 32 procent till 63 811 laxar vilket kan jämföras med 2021 års kvot som var 94 496 laxar. Hela kvoten ska alltså fångas norr om Stockholm.
 
Detta beslut är i förlängningen ett steg mot en mer lokal förvaltning av bestånden av vild lax, något som vi har jobbat hårt för att få införa.
 
Det formella beslutet går att läsa i sin helhet på HaV´s hemsida: 
https://www.havochvatten.se/arkiv/nytt-om-fiskeregler/2021-10-12-ostersjons-fiskekvoter-for-2022-klara.html
 
Vi är övertygade att 2022 kommer att bli ett bra år för Östersjölaxen. Blandbeståndsfisket i södra Östersjön stoppas och kvoten på lax sänks med över 30%. Vi har en pågående omprövning av vattenkraften och vi har en ny Nationell Strategi på plats som sätter bestånden i fokus på ett sätt som aldrig gjorts tidigare.
 
Till sist, om ni har missat Martin Falklinds fantastiska filmserie, ”Fiskarnas rike”. Se den i Julhelgen och låt er fascineras av bl.a. laxen och dess fantastiska liv. https://www.svtplay.se/fiskarnas-rike
 
Stort tacka för ert stora engagemang för era älvar och åar och avslutningsvis vill jag önska er alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År.