Nu är årets rapport – Förvaltningen av svenska Östersjölaxälvar 2020 – sammanställd och klar och rapporten innehåller helt nya data insamlade från våra svenska laxälvar och åar.

Stiftelsen för Östersjölaxen har tillsammans med representerade förvaltningsorganisationer i Östersjölaxälvar i Samverkan tagit fram en rapport från våra Östersjölaxälvar. Rapporten visar älv för älv hur förvaltningen ser ut, fisketillsyn, sportfiskets fångster och uttag, fiskekortsintäkter och fiskedygn. Rapporten belyser även situationen med sjukdomsläget samt övriga intäkter kring fisket.  Syftet med rapporten är att vi ska bidra med ett underlag till en mer ekosystembaserad och beståndsspecifik förvaltning och därmed uppfylla mål för bestånd av lax och öring i den gemensamma fiskeripolitiken. Helcom samt Sveriges miljömål för levande sjöar och vattendrag, rikt växt och djurliv samt den av Riksdagen antagna frilufspolitiken.

– Vi har samlat in informationen för att få en samlad bild av hur förvaltningen ser ut idag, säger Thomas Johansson, Generalsekreterare i Stiftelsen för Östersjölaxen.

I rapporten redovisas fångster, uttag, intäkter och hur förvaltningen i våra laxälvar ser ut idag. Detta är en viktig del för att vi ska få kunskap om vilka åtgärder som bör prioriteras i varje enskilt vattendrag för att bevara, restaurera och hållbart nyttja Sveriges vildlaxälvar som mynnar i Östersjön. Stiftelsen för Östersjölaxen och Östersjölaxälvar i Samverkan har i sin organisation en nära kontakt och samverkan med älvarnas förvaltningsorganisationer och därmed ett ovärderligt nätverk för att samla in information.

Utifrån kontakter med älvarnas förvaltningsorganisationer och den insamlade informationen i denna sammanställning så ser man tydligt en stor variation av de olika älvarnas kännedom om hur det ser ut med bl.a. fångst och uttag idag. I framförallt de större älvarna i norr är ofta ägarförhållandena komplexa och det är ovanligt med större sammanhängande förvaltningsorganisationer vilket naturligtvis gör det svårare med förvaltningen.

– Vi har kontaktat representanter i älvarnas förvaltningsorganisationer som i sin tur företräder nära 14 000 fiskerättsägare och ställt en rad frågor om årets säsong, förvaltning och annat, fortsätter Thomas Johansson.

I materialet finns älvar och vatten från Torneälven i norr till Mörrumsån i söder.

Rapporten finns nu att ladda ned (nedan).

Östersjölaxälvar-2020

Rapporten finns även på:

www.balticsalmonfund.com
www.laxskyddare.se
www.ostersjolaxalvar.se